Archivi categoria: PODLYASKI Yuri

Yuri Podlyaski (1923 – 1987, Russian)


Portrait of Masha Surtukova ReadingPortrait Of Masha Surtukova Reading

JanikJanik

Wheat ThreshingWheat Threshing